• NASZE SKLEPY | Jasionówka ul. Korycińska 36 | Zabłudów ul. Białostocka 75 |

  • Jasionówka (537 026 326) | Zabłudów (537 380 230)

Regulamin

Klient składając zamówienie za pośrednictwem strony sklepu www.pphej.pl powinien się zapoznać z niniejszym regulaminem, którego treść jest udostępniona na stronie www.pphej.pl

I. Informacje ogólne:


1. Właścicielem sklepu www.pphej.pl jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "EJ" Józef Janusz Zamojtuk,  NIP: 5461001193 REGON: 050423061 z siedzibą w 

19-122 Jasionówka, ul. Korycińska 36 

2. Adres do korespondencji, zwrotów, gwarancji:


PPH "EJ" Józef Janusz Zamojtuk

19-122 Jasionówka, 

ul. Korycińska 36

e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

tel. kom.  537 026 326


II. Rejestracja i ochrona danych osobowych


Rejestrując się na stronie www.pphej.pl, klient zostanie poproszony o podanie swoich danych poprzez wypełnienie formularza. Każdy klient ma prawo do wglądu w swoje dane, sklep umożliwia ich zmianę. Rejestrując się klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu jedynie dla potrzeb realizacji składanych na www.pphej.pl zamówień, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz. 883).


III Zasady zamawiania


1. Zamówienia można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez 24h na dobę w każdym dniu tygodnia. Realizacja zamówień oraz rozpatrywanie reklamacji odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30-17.30.

2. Korespondencja pomiędzy klientem a sklepem odbywa się drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej.

3. Klient zobowiązany jest podać w formularzu zamówienia adres poczty internetowej, na który zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W przypadku trudności z dostarczeniem korespondencji na wskazany przez klienta adres mailowy, korespondencja sprzedającego wysłana na mailowy zwrotny jest uważana za doręczoną klientowi, pod warunkiem, że ten potwierdzi jej otrzymanie. Brak odpowiedzi przez okres 14 dni od dnia złożenia zamówienia jest uznany za anulowanie zamówienia.

4. W przypadku braku możliwości sprawdzenia lub skorygowania zamówień budzących wątpliwość lub zawierających niekompletne dane, nie zostaną one zrealizowane. O odmowie realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną, zgodnie z zasadami podanymi w powyższym ustępie. Oświadczenie o odmowie przyjęcia zamówienia zostanie przesłane wraz ze zwrotem otrzymanej od konsumenta sumy pieniężnej, na wskazane konto lub na konto, z którego dokonano przelewu.

5. Klient ma możliwość zmiany, korygowania oraz anulowania złożonego i potwierdzonego zamówienia, wysyłając e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później, niż do momentu wysłania towaru. Postanowienie nie narusza przepisów dotyczących prawa do odstąpienia od umowy od umów zawieranych na odległość.

6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Informacje o podanych cenach obowiązują w chwili składania zamówienia do czasu jego realizacji i w tym czasie nie ulegną zmianie. 

7. Na życzenie klienta firma wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dane firmy niezbędne do wystawienia faktury.


IV. Realizacja zamówienia, wysyłka i zapłata


1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.  Sklep jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

2. Koszt przesyłki za pośrednictwem Firmy Kurierskiej ponosi Kupujący, chyba że sklep nie poinformuje konsumenta o kosztach przesyłki zgodnie z poniższymi przepisami regulaminu oraz przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wysokość kosztów przesyłki wynika ze stawek stosowanych przez Firmę Kurierską.

3. Sklep wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności

4. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany jako korespondencyjny w formularzu zamówienia.

5. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym. Realizacja zamówienia złożonego przez konsumenta może się odbyć również po uiszczeniu zapłaty oraz kosztów przesyłki osobie wydającej towar. Prawo do wyboru sposobu zapłaty przysługuje konsumentowi w momencie składania zamówienia. 

6. Formą uregulowania należności jest przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego. Numer rachunku bankowego do przedpłaty zostanie przesłany na wskazany przez klienta adres e-mail (podany w zamówieniu) po uprzednim sprawdzeniu dostępności towaru i potwierdzeniu jego dostępności.

7. W przypadku zainteresowania zakupem przez konsumenta, a przed ostatecznym zatwierdzeniem złożenia zamówienia Sklep internetowy w formie elektronicznej informuje Konsumenta o warunkach świadczenia i zakupionym towarze.

W związku ze zdaniem wcześniejszym Sklep w zakładce Zamówienie

informuje o:   

1)   głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

2) danych identyfikacyjnych Sklepu Internetowego, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

3)   adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

4)   adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

5)   łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia;

6)   kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

7)   sposobie i terminie zapłaty;

8)   sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sklep Internetowy oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

9)   sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Załącznik nr 1 do Regulaminu ), a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do Regulaminu;

10)  kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

11)  obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez Sklep uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o ochronie praw konsumenta;

12)  braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

13)  obowiązku Sklepu Internetowego dostarczenia rzeczy bez wad;

14)  istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

15)  kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

16)  możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

8. Informacje o których mowa w par. 6 ust. 9-11 sklep udziela przy wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy z dnia 20 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9. Informacje, o których mowa w par. 6 ust. 1 i f niniejszego Regulaminu sklep przekazuje konsumentowi bezpośrednio przed dokonaniem zapłaty.

10. Sklep pphej.pl zapewnia, że konsument przed potwierdzeniem złożenia zamówienia zostanie uprzedzony o obowiązku zapłaty za dostarczony towar, poprzez wskazanie na przycisku z funkcją potwierdzenia złożenia.

11. Sklep pphej.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność określonego towaru oraz dopuszcza możliwość czasowego jego braku, co może wydłużyć okres realizacji zamówienia. W takich wypadkach klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną o zaistniałym fakcie oraz najbliższym możliwym terminie realizacji tego zamówienia. Klient może w takiej sytuacji anulować zamówienie.

11. Wraz z przesłanym towarem sprzedawca przesyła klientom, którzy są konsumentami pisemną informację o prawie odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby); pisemnym potwierdzeniem zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę


12. Towar może zostać wymieniony na identyczny jak zakupiony, bądź towar o identycznych parametrach technicznych, ale innego producenta. W przypadku takiej sytuacji prosimy o kontakt mailowy pod wskazany adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Warunkiem wymiany jest odesłanie na adres sklepu towaru nieużywanego, w oryginalnym opakowaniu oraz załączenie paragonu fiskalnego lub faktury. Koszt wymiany w obie strony pokrywa kupujący.


V. Zwrot towaru, wymiana i reklamacje


1. Podstawą do dochodzenia roszczeń związanych z udzieloną gwarancją lub rękojmią, z zastrzeżeniem poniższych przepisów jest przedstawienie paragonu lub faktury i potwierdzenie uiszczenia zapłaty za zakupiony towar oraz zwrot towaru w opakowaniu. 

2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z firmą na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W odpowiedzi dołączymy druk reklamacyjny.

3. W przypadku zwrotu towaru należy odesłać go na adres PPH "EJ" Józef Janusz Zamojtuk, 19-122 Jasionówka, ul. Korycińska 36 wraz z wypełnionym drukiem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu. Reklamowany towar powinien być zwrócony w takim stanie, w jakim został zakupiony, z uwzględnieniem normalnego zużycia, w odpowiednim opakowaniu wraz z paragonem fiskalnym i wypełnionym drukiem reklamacyjnym. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony drogą pisemną – listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Odpowiedzi na reklamację udzielamy tylko w formie pisemnej - listownej w terminie ustawowym. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

4. Sprzedający udziela gwarancji jedynie w formie oświadczenia załączonego do dostarczanego przedmiotu zamówienia. Warunki udzielonej gwarancji określone są w dokumencie gwarancyjnym. Podstawą do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych jest okazanie Sprzedającemu dokumentu gwarancyjnego. Sprzedający może informacyjnie określić, które z zamieszczonych na stronie sklepu towary są objęte gwarancją sprzedającego lub producenta, poprzez umieszczenie stosownej informacji przy towarze. Informacja zawarta na stronie nie jest dokumentem gwarancyjnym, a jedynie wydane kupującemu oświadczenie sprzedającego o tej treści.

5. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową lub rękojmią.

6. Sprzedający wyraźnie oświadcza, że wszelkie uprawnienia z gwarancji lub rękojmi nie będą uwzględniane, w sytuacji gdy zwracany towar okaże się naruszony np. poprzez używanie niezgodnie z przeznaczeniem, przegrzanie, zniszczenie mechaniczne, zalanie, jeżeli wskazana wadliwość towaru może się wiązać z czynnościami na przedmiocie zwrotu nie dokonanymi przez sprzedającego. 

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji lub gwarancji i stwierdzenia, że wydany towar był zgodny z zawartą umową, Sprzedający poinformuje klienta o odmowie załatwieniu żądania. Jeżeli będzie istniała możliwość usunięcia usterek w ramach usług naprawczych świadczonych przez Sprzedającego, w piśmie z odmową poinformuje on klienta o możliwości, warunkach wykonania tej usługi, cenie oraz terminie wykonania takiego zlecenia. Usługa naprawy zostanie wykonana odpłatnie, tylko na wyraźne żądanie klienta, za zwrotem kosztów przesyłki naprawionego towaru. 


VI. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem sklepu, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać nadane drogą mailową lub poprzez wypełnienie formularza załączonego do towaru przy jego wydaniu dla konsumenta.  Sprzedawca w formie pisemnej potwierdza otrzymanie oświadczenia.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, w tym koszty przesyłki kurierskiej, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt przesyłki nie jest zwracany, jeżeli kupujący wybrał inny sposób doręczenia towaru, niż wskazany przez sprzedawcę i jest on wyższy od wskazanego przez sprzedawcę.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W celu zwrotu towaru Sprzedający wraz z towarem przesyła ustawowy formularz zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dowód nadania towaru Firmie Kurierskiej. Towar może zostać zwrócony również w siedzibie sklepu pod adresem 19-122 Jasionówka, ul. Korycińska 36 w dni robocze w godzinach pracy sklepu. Treść formularza stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Termin 14 dni, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta.

5. W przypadku, gdy Sprzedający nie poinformuje Kupującego o prawie do odstąpienia od umowy, termin, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia wydania rzeczy. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma informację o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy, termin ulega skróceniu do 14 dni od tej daty.

6. Sprzedający potwierdza na piśmie zwrot zakupionego towaru. Zwrot powinien nastąpić w oryginalnym opakowaniu, w którym nadesłano towar wraz z potwierdzeniem zakupu towaru.

7. Zwrot płatności dokonanej przez Kupującego nastąpi w takiej samej formie, jaką wybrał Kupujący, na rachunek wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub na rachunek z którego dokonano zapłaty za towar, po przedstawieniu przez Kupującego dowodu odesłania rzeczy na adres sprzedawcy w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą od miejsca zamieszkania konsumenta.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy zgodnie z ustawowymi wymogami.

10. Prawo do odstąpienia od umowy według powyższych postanowień nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


VII. Ustalenia końcowe


1. Do korzystania z www.pphej.pl niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej (najlepiej najnowsze wersje Internet Explorer, Chrome, Safari lub Mozilla Firefox ). Przeglądarka powinna obsługiwać szyfrowaną transmisję danych (SSL) oraz obsługiwać skrypty Javascript. Włączona musi być również obsługa plików cookie.

2. Na terenie kraju sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

Naszą misją jest jak najlepsza obsługa klientów. Już od 15 lat zaopatrujemy rolników indywidualnych i firmy w artykuły do produkcji rolnej i maszyny rolnicze. Prowadzimy też sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz a w szczególności: materiałów budowlanych ,izolacyjnych, sanitarnych, stolarki drzwiowej i okiennej, materiałów dachowych itp.